Concert with Vidhya Raghavan at Sastri Hall, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Vidhya Raghavan. The concert was organized by Sumanasa Foundation & V-Excel Educational Trust at Sastri Hall, Mylapore, Chennai for differently-abled children.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Vidhya Raghavan

Violin: Lavanya Raman

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1)  karuNimpa (varNam) – sahAnA – Adi – tiruvOTriyUr tyAgayyA

2) brOcEvArevarE – shrIranjani – Adi – tyAgarAja (AS)

3) rAkA shashi vadanA – takkA – Adi – tyAgarAja 

4) mA jAnakI – kAmbOji – Adi – tyAgarAja (AST)

5) sApashyat – jOnpuri – Adi – tirupazhanam pancApakEsar

6) mAdhava mAmava – nIlAmbari – Adi – nArAyaNa tIrtha

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Advertisements

Concert with Nivedita Narayanan for TTD, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Nivedita Narayanan. The concert was organized by TTD, Chennai.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Nivedita Narayanan

Violin: M. Vijay

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1)  sarasUDa (varNam) – sAvEri – Adi – kothavAsal venkaTrAma iyer

2) brindAvana nilayE – rItigauLa – Adi – UthukADu venkaTakavi (O)

3) dEva dEva – mAyAmALavagauLa – rUpakam – svAti tiruNAL (ANS)

4) brOcEvArevarurA – khamAs – Adi – mysUr vAsudEvAcAr

5) gandhamu puyyarugA – punnAgavarALi – Adi – tyAgarAja

6) dayarAni dayarAni – mOhanam – kanDa cApu – tyAgarAja (AS)

7) ETi janma – varALi – misra cApu – tyAgarAja

8 ) kSaNamEva gaNyamanyE – bauLi – Adi – UthukADu venkaTakavi

9) kaligiyunTE – kIravANi – Adi – tyAgarAja (AST)

10) vaira kirIDam aNindu (viruttam) – sAvitrI

        vEnkaTaramaNan – sAvitrI – Adi – brazil subramaNiam

11) ashTalakSmI namOstutE – rAgamAlikA – Adi – citravINA ravikiraN

12) muddugArE yashOdA – kurinji – Adi – annamAcAryA

13) makuTakE mangaLam (mangaLam) – madhyamAvati – Adi – purandaradAsa

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Shri R. Suryaprakash at Ambattur, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Shri R. Suryaprakash. The concert was organized during the chaturmasya vratam of the acharya of Shri Chakra Maha Meru Peedam at Ambattur, Chennai.

Shri Suryaprakash sang very well. Performing at venues different from the usual city based auditoriums somehow always has its charm and this one was no exception. Overall, a very satisfying experience.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Shri R. Suryaprakash

Violin: Villivakkam Shri Raghuraman

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

 

List of songs:

1)  shruti smriti purANam (shlOkam) – cittaranjani

     nAda tanumanisham – cittaranjani – Adi – tyAgarAja (S)

2) jAlandhara – valaji – rUpakam – harikEsanallUr muthiAh bhAgavatar (ANS)

3) kamalAmbA – Anandabhairavi – misra cApu – muthusvAmi dIkSitar (O)

4) sEvikka vEnDum – AndOlikA – Adi – muthuthAnDavar (S)

5) abhayAmbA jagadambA – kalyANi – Adi – muthusvAmi dIkSitar (AST)

6) puNNiyam oru kODi – kIravANi – Adi – periasAmI thUran (O) 

7) ten pazhani vElavanE (viruttam) – rAgamAlikA (behAg, dvijAvanti, sindhubhairavi)

    nALai enru oruNAL varumA – sindhubhairavi – Adi – yAzhpANam vIramaNi

8 ) veLLai tAmarai – bhImpLAs – Adi – subramaNya bhArati

9) dEvan kE pati – darbAri kAnaDA – rUpakam – svAti tiruNAL (O)

10) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

11) vAzhiya senthamizh – madhyamAvati – Adi – subramaNya bhArati

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Vikram Raghavan at Karpagam Gardens

Played mrudangam for the vocal concert of Vikram Raghavan. The concert was organized by Karpagam Gardens Sat Sangh, Chennai as a part of their Gokulashtami Celebrations.

The song list was as follows:

 

Vocal:  Vikram Raghavan

Violin: M. Rajeev

Mrudangam:  R. Ramkumar

 

Sabha:  Karpagam Gardens Sat Sangh, Adyar, Chennai

List of songs:

1)  shrI krishnam – tODi – Adi – muthusvAmi dIkSitar (OS)

2) pankaja lOcana – kalyANi – misra cApu – swAti tiruNAL (ON)

3) himAcala tanaya – Anandabhairavi – Adi – shyAmA shAstri (AS)

4) evari mATa – kAmbOji – Adi – tyAgarAja (ANST) 

5) gOvardhana giridhAra – darbAri kAnaDA – Adi – nArAyaNa tIrtha

6) mAdhava mAmava – nIlAmbari – Adi – nArAyaNa tIrtha 

7) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Svanubhava Jaffna 2012!

Svanubhava is happening in Jaffna from 16th to 18th August 2012 and is also being web cast live at http://svanubhava.blogspot.in/

 

The schedule is as follows:

Thursday 16th August 2012

2:30 PM – Bharatanatyam Workshop by Smt. Alarmel Valli at Veerasinham Hall

Friday, 17th August 2012

2:30 PM – Carnatic Classical Workshop by Sri P. Unnikrishnan at Kailasapathi Hall, Jaffna University

6:30 PM – Bharatanatyam Performance by Smt. Alarmel Valli (Bharatanatyam), Kum. Deepika Varadarajan (Vocal), Smt. Jayashree Ramanathan (Nattuvangam), Kum. K.P. Nandini (Violin), Sri Sriganesh Ramamurthy (Mrudangam) at Sankiliyan Thoppu, Nallur

18th August 2012

10:00 AM – Interactive Session with Sri Nagai Sriram (Violin), B. Ganapathyraman (Violin) and Sri Papanasam Sethuraman (Khanjira) at Veerasinham Hall

11:00 AM – Carnatic Classical Vocal by Sri T. M. Krishna at Veerasinham Hall

6:30 PM – Carnatic Classical Concert by Sri P. Unnikrishnan (Vocal), Sri Nagai R. Sriram (Violin), Sri B. Ganapathyraman (Mrudangam), Sri Papanasam Sethuraman (Khanjira) at Sankiliyan Thoppu, Nallur

Concert with Vidya Subramanian

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Vidya Subramanian. The concert was organized by Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust at the Music Academy as a part of their Dikshitar Akhandam. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Vidya Subramanian

Violin: Shri S.V. Sudarshan

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Kasturi Srinivasan Hall, The Music Academy, Chennai

Sabha:  Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust

 

List of songs:

1)  shrI sarasvati hitE – mAnji – Adi – muthusvAmi dIkSitar  

2) pAlayamAm pArvatIsha – kannaDa  – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

3) agastIshvaram – lalitA – mishra cApu – muthusvAmi dIkSitar

4) pAlayamAm brihadIshvara – nAyaki – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

5) parimaLa ranganAtham – hamIrkalyANi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

6) kaumAri gaurivELAvaLi – gaurivELAvaLi – Adi – muthusvAmi dIkSitar

7) paradEvatA – dhanyAsi – Adi – muthusvAmi dIkSitar

8 ) shrI vENugOpAla – kurinji – mishra jampa – muthusvAmi dIkSitar

9) dharma samvardhani – madhyamAvati – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Jayashri Jayaramakrishnan

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Jayashri Jayaramakrishnan. The concert was organized by Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust at the Music Academy as a part of their Dikshitar Akhandam. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Jayashri Jayaramakrishnan

Violin: Shri Kovai Chandran

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Kasturi Srinivasan Hall, The Music Academy, Chennai

Sabha:  Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust

List of songs:

1) mAnasa guruguharUpam – Anandabhairavi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar  

2) EkAmrEshanAyikE – shuddha sAvEri  – Adi – muthusvAmi dIkSitar 

3) kAyArOhanEsham – dEvagAndhAram – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

4) sundarEshvarAya namastE – shankarAbharaNam – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

5) lalitAmbikAm cintayAmyaham – dEvakriyA – Adi – muthusvAmi dIkSitar

6) hiraNmayIm – lalitA – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)