picsart_09-03-11.25.56.jpg

Abhishek Raghuram at Balavinayakar Temple, Chennai

Organizer and venue: Balavinayakar temple, D’Silva road, Mylapore

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: H.N. Bhaskar
Mrudangam: Anantha R. Krishnan

List of songs:
1) calamEla (varNam) – darbAr (S)
2) vinAyakA – hamsadhvani (S)
3) Ananda naTana – kEdAram
4) raghuvIra – husEni (A)
5) jagadIshvarI – mOhanam (AN)
6) Ananda naTEsA – tODi (OS)
7) rAgam tAnam pallavi – gauLa – tisra aTa (2 kaLai) (T)
eDuppu – 2 counts before samam, arudi 10 counts
pallavi wordings: “shrI mahAgaNapatiravatumAm, sidhi vinAyakO, pancamAtanga mukha”
pallavi sung in rAgAs gauLa, aTANA, AbhOgi, nATTai
8) sharaNu sidhi vinAyakA – hamIrkalyANi (A)
9) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

PicsArt_08-28-08.51.26

Abhishek Raghuram for Vasantha Memorial Cancer Hospital Anniversary

Organizer: Vasantha Memorial Cancer Hospital

Venue: Sivagami Pethachi Auditorium, Alwarpet, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: B.U. Ganesh Prasad
Mrudangam: N.C. Bharadwaj

List of songs:

1) mAl marugan (varNam) – hindOLam (A)
2) vArAhI – vEgavAhini (AS)
3) ninnuvinA – tODi (A)
4) murugA – harikAmbOji  (AN)
5) varanArada – vijayashri  (AS)
6) rAgam tAnam pallavi – kalAvati – misra tripuTa (tisra gati) (T)
eDuppu: 4 counts after samam. arudi: 5 counts
pallavi wordings – “shAradE vINA pustaka dhAriNIm, sangIta kalAvatI”
rAgAs sung: kalAvati, saraswati, hEmavati, mAnavati
7) sarvalOka dayAnidhE – husEni
8) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

PicsArt_08-28-08.51.26

 

picsart_07-17-07.10.53.jpg

TM Krishna for Brahma Gana Sabha

Organizer: Brahma Gana Sabha and P.S. Institute of Music, Arts and Culture

Venue: TAG Dakshinamurthy Auditorium, PS High School, Mylapore, Chennai

Vocal: T.M. Krishna 
Violin: Akkarai Subbulakshmi 
Mrudangam: Manoj Siva

Ghatam: Chandrasekara Sarma

List of songs:
1) nannu brOcuTaku – tODi (ONS)

2) bhOgIndra shAyinam – kuntalavarALi (AtS)

3) kSIrasAgara – dEvagAndhAri  (AS)

4) varALi (A)

5) shrI mAtrubhUtam – kannaDA (OST)

6) shringAram (viruttam) – mOhanam 

7) mOhana rAmA – mOhanam

8) shrI rAmacandra – yamunAkalyANi  (O)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

picsart_1462198314579.jpg

Abhishek Raghuram at Varadaraja Perumal Temple, Kanchipuram

Organizer and venue : Varadaraja Perumal Temple,  Kanchipuram

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: L. Ramakrishnan
Mrudangam: R. Sankaranarayanan

List of songs:
1) sarasUDa (varNam) – sAvEri
2) shrI pArthasArathi – sudha dhanyAsi (S)
3) narasimhA – bilahari (AS)
4) mahAlakSmI – mAdhavamanOhari
5) venkaTa ramaNA – latAngi (ANST)
6) muddugArE – kurinji (O)
7) bhujagashAyinO – yadukulakAmbOji

image

picsart_1460902693984.jpg

Abhishek Raghuram for Rasika Fine Arts, Chennai

Organizer: Rasika Fine Arts
Venue: Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya, West Mambalam, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: H.N. Bhaskar
Mrudangam: Kumbakonam Swaminathan

List of songs:
1) duDukugala – gauLa (O)
2) mariyEmi kAvalanu – kannaDA (AS)
3) ETi janma – varALi
4) lakSaNamulu – sudha sAvEri (AST)
5) intanucu – guNTakriyA (OS)
6) shrI rAmA jaya rAmA – yadukulakamboji 
7) ElarADA – bhairavi (O)
8) shrI rAmacandra – yamunAkalyANi
9) mAmava paTTAbhirAma – maNirang
10) nI nAma rUpa mulaku (mangalam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

image

picsart_1460729395614.jpg

TM Krishna for Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai

Organizer & Venue: Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, Chennai

Vocal: T.M. Krishna
Violin: B.U. Ganesh Prasad
Mrudangam: Manoj Siva
Khanjira: Sunil Kumar

List of songs:
* karacaraNa (viruttam) – nATTakurinji  (O)
* ekkAlattilum maravEnE – nATTakurinji (NS)
* amritavarshini (At by TM Krishna)
* cakkani rAja – kharaharapriyA (AtS) (At by BU Ganesh Prasad)
* tyAgarAjAya namastE – bEgaDA (AS)
* EtAvunarA – kalyANi (OT)
* paccai mAmalai (viruttam) – kAmbOji (O)
* hE gOvinda – kAmbOji
* rAmA kathA sudhA – madhyamAvati  (O)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

image