SRI mridangam – a path breaking work by Dr. K.Varadarangan

If it looks like a mridangam and sounds like a mridangam, it must be a mridangam. Yes, indeed it is one.

Meet the SRI (Synthetic Rhythm Indian) mridangam – an “ethical vegan” mridangam that is the product of many years of painstaking research done by Dr. K. Varadarangan, a Carnatic musician and wireless specialist based in Bangalore.

The two drum heads of a mridangam are usually made from animal skin and the body is made from wood. Dr. Varadarangan, in his path breaking work, has managed to make the drum heads using synthetic material and mounted them on a fiberglass shell, thus making sure no animal products are used in the manufacture of the instrument.

I played my first concert of this year’s Chennai December music season on the SRI mridangam. It was an amazing feeling to switch over to an ethical vegan mridangam and say goodbye to playing on animal skin! I can’t thank Dr. Varadarangan enough for making this possible.

Please visit http://www.karunyamusicals.com/ for more details on the SRI mridangam.

(Pictures courtesy Rajappane Raju)

picsart_09-07-10.10.07.jpg

V Sanjeev for Saraswathi Vaggeyakara Trust, Chennai

Organizer: Saraswathi Vaggeyakara Trust
Venue: Narada Gana Sabha Mini Hall

Violin: V. Sanjeev
Mrudangam: Patri Satish Kumar
Khanjira: K.V. Gopalakrishnan

1) evari bOdhana (varNam) – AbhOgi
2) praNamAmyaham – gauLa (OS)
3) sArasamukhi – gauDamalhAr (AS)
4) sAmagAnalOla – citrAmbari (A)
5) mama hridayE – rItigauLa (A)
6) shambhO sadAshiva – yAgapriyA (A)
7) saravaNabhava – madhyamAvati  (AST)
8) kandarin – sindhubhairavi  (A)
9) tillAnA – dvijAvanti (A)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

picsart_09-03-11.25.56.jpg

Abhishek Raghuram at Balavinayakar Temple, Chennai

Organizer and venue: Balavinayakar temple, D’Silva road, Mylapore

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: H.N. Bhaskar
Mrudangam: Anantha R. Krishnan

List of songs:
1) calamEla (varNam) – darbAr (S)
2) vinAyakA – hamsadhvani (S)
3) Ananda naTana – kEdAram
4) raghuvIra – husEni (A)
5) jagadIshvarI – mOhanam (AN)
6) Ananda naTEsA – tODi (OS)
7) rAgam tAnam pallavi – gauLa – tisra aTa (2 kaLai) (T)
eDuppu – 2 counts before samam, arudi 10 counts
pallavi wordings: “shrI mahAgaNapatiravatumAm, sidhi vinAyakO, pancamAtanga mukha”
pallavi sung in rAgAs gauLa, aTANA, AbhOgi, nATTai
8) sharaNu sidhi vinAyakA – hamIrkalyANi (A)
9) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

PicsArt_08-28-08.51.26

Abhishek Raghuram for Vasantha Memorial Cancer Hospital Anniversary

Organizer: Vasantha Memorial Cancer Hospital

Venue: Sivagami Pethachi Auditorium, Alwarpet, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: B.U. Ganesh Prasad
Mrudangam: N.C. Bharadwaj

List of songs:

1) mAl marugan (varNam) – hindOLam (A)
2) vArAhI – vEgavAhini (AS)
3) ninnuvinA – tODi (A)
4) murugA – harikAmbOji  (AN)
5) varanArada – vijayashri  (AS)
6) rAgam tAnam pallavi – kalAvati – misra tripuTa (tisra gati) (T)
eDuppu: 4 counts after samam. arudi: 5 counts
pallavi wordings – “shAradE vINA pustaka dhAriNIm, sangIta kalAvatI”
rAgAs sung: kalAvati, saraswati, hEmavati, mAnavati
7) sarvalOka dayAnidhE – husEni
8) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

PicsArt_08-28-08.51.26

 

2016-08-25-18.48.48.jpg.jpg

Abhishek Raghuram at Sri Krishna Gana Sabha, Chennai 

Organizer and venue: Sri Krishna Gana Sabha, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: Akkarai Subbulakshmi
Mrudangam: R. Sankaranarayanan
Ghatam: N. Guruprasad

List of songs:
1) eduTa nunnADu – bhujangini (O)
2) pAlayamAm – kannaDA (AS)
3) gAnamUrtE – gAnamUrti (AS)
4) santAnagOpAlakrishnam – khamAs (ANST)
5) bAlagOpAla – bhairavi (ANST)
6) garuDagamana – hindOLam  (O)
7) Erumayil (tiruppugazh) – jaidIp ?
8) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

 

2016-08-25-18.48.48.jpg.jpg

picsart_07-17-07.10.53.jpg

TM Krishna for Brahma Gana Sabha

Organizer: Brahma Gana Sabha and P.S. Institute of Music, Arts and Culture

Venue: TAG Dakshinamurthy Auditorium, PS High School, Mylapore, Chennai

Vocal: T.M. Krishna 
Violin: Akkarai Subbulakshmi 
Mrudangam: Manoj Siva

Ghatam: Chandrasekara Sarma

List of songs:
1) nannu brOcuTaku – tODi (ONS)

2) bhOgIndra shAyinam – kuntalavarALi (AtS)

3) kSIrasAgara – dEvagAndhAri  (AS)

4) varALi (A)

5) shrI mAtrubhUtam – kannaDA (OST)

6) shringAram (viruttam) – mOhanam 

7) mOhana rAmA – mOhanam

8) shrI rAmacandra – yamunAkalyANi  (O)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)