Abhishek Raghuram at Kanchi Sankara Mutt

Organizer & venue: Sankara Mutt, Kanchipuram
Festival: Shyama Sastri National Festival

List of songs:
1) karuNajUDu – shrI (O)
2) taruNamIdammA – gauLipantu
3) marivErE – Anandabhairavi (A)

image

Advertisements

Abhishek Raghuram at Varadaraja Perumal Temple, Kanchipuram

Organizer and venue : Varadaraja Perumal Temple,  Kanchipuram

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: L. Ramakrishnan
Mrudangam: R. Sankaranarayanan

List of songs:
1) sarasUDa (varNam) – sAvEri
2) shrI pArthasArathi – sudha dhanyAsi (S)
3) narasimhA – bilahari (AS)
4) mahAlakSmI – mAdhavamanOhari
5) venkaTa ramaNA – latAngi (ANST)
6) muddugArE – kurinji (O)
7) bhujagashAyinO – yadukulakAmbOji

image