Abhishek Raghuram for Rasika Fine Arts, Chennai

Organizer: Rasika Fine Arts
Venue: Jaigopal Garodia Hindu Vidyalaya, West Mambalam, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: H.N. Bhaskar
Mrudangam: Kumbakonam Swaminathan

List of songs:
1) duDukugala – gauLa (O)
2) mariyEmi kAvalanu – kannaDA (AS)
3) ETi janma – varALi
4) lakSaNamulu – sudha sAvEri (AST)
5) intanucu – guNTakriyA (OS)
6) shrI rAmA jaya rAmA – yadukulakamboji 
7) ElarADA – bhairavi (O)
8) shrI rAmacandra – yamunAkalyANi
9) mAmava paTTAbhirAma – maNirang
10) nI nAma rUpa mulaku (mangalam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

image

TM Krishna for Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai

Organizer & Venue: Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, Chennai

Vocal: T.M. Krishna
Violin: B.U. Ganesh Prasad
Mrudangam: Manoj Siva
Khanjira: Sunil Kumar

List of songs:
* karacaraNa (viruttam) – nATTakurinji  (O)
* ekkAlattilum maravEnE – nATTakurinji (NS)
* amritavarshini (At by TM Krishna)
* cakkani rAja – kharaharapriyA (AtS) (At by BU Ganesh Prasad)
* tyAgarAjAya namastE – bEgaDA (AS)
* EtAvunarA – kalyANi (OT)
* paccai mAmalai (viruttam) – kAmbOji (O)
* hE gOvinda – kAmbOji
* rAmA kathA sudhA – madhyamAvati  (O)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

image

TM Krishna for Hamsadhwani, Chennai

Organizer: Hamsadhwani
Venue: Youth Hostel, Indira Nagar, Chennai

Vocal: T.M. Krishna
Veena: Ashwin Anand
Mrudangam: K. Arunprakash

List of songs:
1) viribONi (varNam) – bhairavi (ANS)
2) shringAram (viruttam) – kalyANi (O)
3) birAna brOva – kalyANi (NS)
4) tAnam – tODi, bEgaDA, sAvEri, bilahari, nATTai, gauLa, Arabhi, varALi, shrI
5) vadaninE – kApi (OS)
6) shrI dakSiNAmUrtE – shankaraAbharaNam (ANST)
7) mOkSamu – sAramati (A)
8) nenjukku – sindhubhairavi  (At)
9) bhujagashAyinO – yadukulakAmbOji

image

Abhishek Raghuram for Rasikapriya, Chennai

Organizer: Rasikapriya
Venue: CMI Auditorium, Siruseri, Chennai

Vocal: Abhishek Raghuram
Violin: B.U. Ganesh Prasad
Mrudangam: N.C. Bharadwaj
Tambura: Balaji

List of songs:
1) calamEla (varNam) – darbAr
2) girirAja sutA – bangALA
3) mArajananIm – nATakapriyA (ANS)
4) shrI rAja rAjEshvari – pUrNacandrikA (O)
5) pAlintuvO – kAntAmaNi (AS)
6) tyAgarAja yOga vaibhavam – Anandabhairavi  (ANST)
7) shringAra rasamanjarim – rasamanjari (A)
8) brOvavammA – nIlAmbari
9) Edi nI bAhubala – kApi (A)
10) nI nAma rUpa mulaku (mangalam) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

image

Ramakrishnan Murthy for MADRasana, Chennai

Organizer: MADRasana
Venue: Mahesh Venkateswaran’s house n Besant Nagar

Vocal: Ramakrishnan Murthy
Violin: R.K. Shriramkumar
Mrudangam: K. Arunprakash

List of songs:
1) sadguru gajAsya vANi (shlOkam)
2) O jagadambA – Anandabhairavi
3) bhaktuni – bEgaDA
4) paripUrNakAmA – pUrvikalyANi (ANS)
5) ennEramum – dEvagAndhAri
6) shrI subramaNyAya – kAmbOji (ANST)
7) paNNEn unakkAnA (viruttam) – mAyAmALavagauLa, dhanyAsi, kApi, sindhubhairavi, behAg
irakkam varAmal – behAg
8) mAlAsai – jOnpuri
9) nI nAma rUpa mulaku ( mangalam ) – saurAshTram

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpanaswaram, T=taniavartanam)

image