Concert with Vidya Subramanian at The Music Academy, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Vidya Subramanian. The concert was organized by The Music Academy, Chennai. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Vidya Subramanian

Violin: Shri R. Raghul

Mrudangam:  R. RamkumarSabha:  The Music Academy, Chennai (HCL Concert Series)

List of songs:

1)  vakratunDa mahAkAya (shLOkam) – hamsadhvani, sAvEri

      sarasUDa (varNam) – sAvEri – Adi – kothavAsal venkaTrAma iyer

2) mAmava raghurAmA – sArangA – rUpakam – tyAgarAjA (S)

3) himAcala tanaya – Anandabhairavi – Adi – shyAmA shAstri (A)

4) navaratnamAlinIm – gamakakriyA – kanDa Ekam – muthusvAmi dIkSitar (AS)  

5) EdayyA gati – calanATTai – Adi – kOTIshvara iyer

6) pakkala nilabaDi – kharaharapriyA – misra cApu – tyAgarAja (ANST)

7) rAgam tAnam pallavi – cArukEsi – kanDa tripuTa (2 kaLai)

pallavi wordings: “nI padamulE gatiyani yuNTi, shrI rAmA sadA”

     eDuppu: 4 akSaram after samam, arudi: 10 akSaram

8 ) sakhi prANa – cencuruTTi – Adi – dharmapuri subbarAyar

9) tOm tru dru dAni (tillAnA) – darbArikAnaDA – Adi – lAlguDi jayarAman 

10) eruvAi karuvAi (tiruppugazh) – behAg – Adi – aruNagirinAthar

11) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Nivedita Narayanan for Asthika Samajam, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Nivedita Narayanan. The concert was organized by Asthika Samajam, Alwarpet, Chennai. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Nivedita Narayanan

Violin: Shri K.J. Dileep

Mrudangam:  R. RamkumarSabha:  Asthika Samajam, Alwarpet, Chennai

List of songs:

1)  shrI ganEshvara – shanmukhapriyA – Adi – UthukkADu venkaTakavi   

2) rArA mA inTi – asAvEri – Adi – tyAgarAjA (S)

3) apparAma bhakti – pantuvarALi – rUpakam – thyAgarAja (ANS)

4) brOcEvArevarurA – khamAs – Adi – mysUr vAsudEvAcAr  

5) shrI rAmA shrI rAmA – sahAnA – Adi – tyAgarAja

6) kaligiyunTE – kIravANi – Adi – tyAgarAja (AST)

7) shlOkam – madhuvanti

    mangala mUrti – madhuvanti – Adi – tulsidAs

8 ) rAma rAma kalikalusha – rAmakali – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

9) nagumOmu galavAni – madhyamAvati – Adi – tyAgarAja


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Dr. Ushalakshmi Krishnamurthy at TTD, Chennai

Played mrudangam for the vocal concert of Dr. Ushalakshmi Krishnamurthy. The concert was organized by TTD, Chennai. The song list was as follows:


VocalDr. Ushalakshmi Krishnamurthy

Violin: Shri R. Rahul

Mrudangam:  R. Ramkumar

MorsingShri A.S. Krishnan


Sabha:  Tirumala Tirupati Devasthanam – TTD, Chennai

 

List of songs:

1)  shakti gaNapatim – nATTai – rUpakam – harikEsanallUr muthiAh bhAgavatar  

2) tera tIyaga rAdA – gauLipantu – Adi – tyAgarAjA (S)

3) kaladu tirumantramu – dEvagAndhAri – kanDa cApu – annamAcAryA (A)

4) venkaTa ramaNA – latAngi – rUpakam – pApanAsam sivan (ANS) 

5) kamalApta kula – brindAvana sArangA – Adi – tyAgarAja

6) prasanna venkaTEshvaram bhajarE – vasantabhairavi – tisra tripuTa – muthusvAmi dIkSitar

7) saptagirIsham sadA bhajEham – kAnaDA – Adi – kalyANi varadarAjan (AST)

8 ) ceDiyAya valvinaigaL (viruttam) – mOhanam, kEdAragauLa, hamsAnandi – kulasEkara AzhvAr

     tirupati vEnkaTaramaNA – hamsAnandi – Adi – purandaradAsa

9) hari nAmamu kaDu – jOnpuri – Adi – annamAcAryA

10) tandanAnA Ahi – bauLi – Adi – annamAcAryA

11) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)