Concert with Nivedita Narayanan for Irai Pani Mandram

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Nivedita Narayanan. The concert was organized by Irai Pani Mandram, Chennai. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Nivedita Narayanan

Violin: Shri M. Vijay

Mrudangam:  R. RamkumarSabha:  Irai Pani Mandram

List of songs:

1)  calamu sEya (varNam) – valaci – Adi – lAlguDi g. jayarAman   

2) karirAja vadanuDu (viruttam) – saurAshTram – tyAgarAjA 

     shrI gaNapatini – saurAshTram – Adi – tyAgarAjA 

3) teliyalEru rAmA – dhEnukA – Adi – tyAgarAjA

4) aruLavENDum tAyE – sAramati – rUpakam – daNDapANi dEsikar (AS) 

5) dAmOdara tAvaka – kIravANi – Adi (tisra gati) – nArAyaNa tIrtha (A)

6) sivakAma sundari – mukhAri – Adi – pApanAsam sivan

7) kSaNamEva gaNyamanyE – bauLi – Adi – UthukkADu venkaTakavi 

8 ) Om nama shivAya (viruttam) – mOhanam

kapAli – mOhanam – Adi – pApanAsam sivan (AST)

9) rAgi tandIrA – nAdanAmakriyA – Adi – purandaradAsa 

10) mahAdEva shiva shambhO – rEvati – Adi – tanjAvUr shankara iyer

11) maitrIm bhajata – yamunA kalyANi – Adi – candrashEkharEndra sarasvati

12) makuTakE mangaLam (mangaLam) – madhyamAvati – Adi – purandaradAsa

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Vidya Subramanian

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Vidya Subramanian. The concert was organized by Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust at the Music Academy as a part of their Dikshitar Akhandam. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Vidya Subramanian

Violin: Shri S.V. Sudarshan

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Kasturi Srinivasan Hall, The Music Academy, Chennai

Sabha:  Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust

 

List of songs:

1)  shrI sarasvati hitE – mAnji – Adi – muthusvAmi dIkSitar  

2) pAlayamAm pArvatIsha – kannaDa  – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

3) agastIshvaram – lalitA – mishra cApu – muthusvAmi dIkSitar

4) pAlayamAm brihadIshvara – nAyaki – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

5) parimaLa ranganAtham – hamIrkalyANi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

6) kaumAri gaurivELAvaLi – gaurivELAvaLi – Adi – muthusvAmi dIkSitar

7) paradEvatA – dhanyAsi – Adi – muthusvAmi dIkSitar

8 ) shrI vENugOpAla – kurinji – mishra jampa – muthusvAmi dIkSitar

9) dharma samvardhani – madhyamAvati – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

 

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Jayashri Jayaramakrishnan

Played mrudangam for the vocal concert of Smt. Jayashri Jayaramakrishnan. The concert was organized by Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust at the Music Academy as a part of their Dikshitar Akhandam. The song list was as follows:


Vocal:  Smt. Jayashri Jayaramakrishnan

Violin: Shri Kovai Chandran

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Kasturi Srinivasan Hall, The Music Academy, Chennai

Sabha:  Bharatiya Sangeetha Vaibhavam Trust

List of songs:

1) mAnasa guruguharUpam – Anandabhairavi – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar  

2) EkAmrEshanAyikE – shuddha sAvEri  – Adi – muthusvAmi dIkSitar 

3) kAyArOhanEsham – dEvagAndhAram – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

4) sundarEshvarAya namastE – shankarAbharaNam – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar 

5) lalitAmbikAm cintayAmyaham – dEvakriyA – Adi – muthusvAmi dIkSitar

6) hiraNmayIm – lalitA – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)