Concert with Karthik Narayanan for Nungambakkam Cultural Academy

Played mrudangam for the vocal concert of Karthik Narayanan. The concert was organized by Nungambakkam Cultural Academy, Chennai. The song list was as follows:


VocalKarthik Narayanan

Violin: Ravi Srinivasan

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Ramarao Kala Mantap, Habibullah Road, T. Nagar, Chennai

Sabha:  Nungambakkam Cultural Academy

 

List of songs:

1) jaya jaya – nATTai – kanDa cApu – purandaradAsa (OS)

2) durmArga carAdamulanu – ranjani – rUpakam – tyAgarAja (A)

3) mahAlakSmI jaganmAtA – shankarAbharaNam – misra cApu – pApanAsam sivan (ANST)

4) karAravindEna padAravindam (shLokam) – rAgamAlikA

gOvardhana giridhAra – darbAri kAnaDA – Adi – nArAyaNa tIrtha

5) mAlAsai kObam (tiruppugazh) – mAND – Adi – aruNagirinAthar

 


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Mumbai G. Shilpa for Art Festival, Triplicane

Played mrudangam for the vocal concert of Mumbai G. Shilpa. The concert was organized by Art Festival Triplicane. The song list was as follows:

 

VocalMumbai G. Shilpa

Violin: C.N. Srinivasamurthy

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  NKT Muthu Hall, Triplicane, Chennai

Festival:  Art Festival, Triplicane

 

List of songs:

1) entO prEmatOnu (varNam) – bahudAri – Adi – lAlguDi g. jayarAman

2) gajavadanA karuNA – shrIranjani – Adi – pApanAsam sivan (S)

3) mrudu bhAshiNi – amrutavarshiNi – rUpakam – mangaLam gaNapati (AS)

4) parAmukham ElarA – suruTTi – Adi – tyAgarAja

5) shrI krishnam – tODi – Adi – muthusvAmi dIkSitar (ANST)

6) mAzE manOrath (abhang) – shubhapantuvarALi – catusra Eka – nAmdEv

7) shrInivAsa tiru – hamsAnandi – Adi – pApanAsam sivan

8 ) eruvAi karuvAi (tiruppugazh) – behAg – Adi – aruNagirinAthar

9) taka dhIm ta dhIm (tillAnA) – dEsh – Adi – lAlguDi jayarAman


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Rahul Narayan for Brahma Gana Sabha

Played mrudangam for the vocal concert of Rahul Narayan. The concert was organized by Brahma Gana Sabha, Chennai. The song list was as follows:

 

VocalRahul Narayan

Violin: Vittal Rangan

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Sivagami Pethachi Auditorium, MCTM School, Luz Church Road, Alwarpet, Chennai

Sabha:  Brahma Gana Sabha

 

List of songs:

1) ninnE bhajana – nATTai – Adi – tyAgarAja (OS)

2) mA ramaNan – hindOLam – rUpakam – pApanAsam sivan

3) taNigai vaLar – tODi – kanDa cApu – pApanAsam sivan (ANS)

4) dEvi brOva samayamidE – cintAmaNi – Adi – shyAma sAstri

5) svara rAga sudhA – shankarAbharaNam – Adi – tyAgarAja (ANST)

6) kanDEnA gOvindanA – candrakauns – Adi – purandaradAsa


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Deekshita Venkataraman for Sri Kapali Fine Arts

Played mrudangam for the vocal concert of Deekshita Venkataraman. The concert was organized by Sri Kapali Fine Arts, Chennai. The song list was as follows:

 

VocalDeekshita Venkataraman

Violin: Shradha Ravindran

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Sastri Hall, Luz Church Road, Mylapore, Chennai

Sabha:  Sri Kapali Fine Arts

 

List of songs:

 

1) viribONi (varNam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA

2) gaNanAdanE – sArangA – Adi – periasAmi thUran (OS)

3) nI pAdamE gati – naLinakAnti – rUpakam – g.n. bAlasubramaNiam (AS)

4) saundara rAjam – brindAvana sArangA – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

5) pArvati ninnu nE – kalgaDa – Adi (tisra gati) – shyAma sAstri

6) ETi janma – varALi – misra cApu – tyAgarAja (ANST)

7) dinam hanumanai – bhImpLAs – Adi – madurai g.s. maNi

8 ) Ayiram Ayiram – cArukEsi – Adi – nIlA rAmamUrti

9) rAmanai bhajithAl – mAND – Adi – pApanAsam sivan

10) taka dhIm ta dhIm (tillAnA) – dEsh – Adi – lAlguDi jayarAman


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Karthik Narayanan for Sri Kapali Fine Arts

Played mrudangam for the vocal concert of Karthik Narayanan. The concert was organized by Sri Kapali Fine Arts, Chennai. The song list was as follows:

 

Vocal:  Karthik Narayanan

Violin: Chidambaram Badrinath

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Sastri Hall, Luz Church Road, Mylapore, Chennai

Sabha:  Sri Kapali Fine Arts

 

List of songs:

1) vallabha nAyakasya – bEgaDA – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (OS)

2) rArA mAyiNTi – asAvEri – Adi – tyAgarAja (O)

3) ninnu vinAga mari – pUrvikalyANi – misra cApu – shyAmA sAstri (A)

4) mAl marugA murugA – vanaspati – Adi – d. paTTammAL

5) O rangashAyi – kAmbOji – Adi – tyAgarAja (ANST)

6) tunbam nErgayil – dEsh  – Adi  – bhAratidAsan (O)


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with Aravind Sundararajan for Naada Inbam

Played mrudangam for the vocal concert of Aravind Sundararajan. The concert was organized by Naada Inbam, Chennai. The song list was as follows:

 

Vocal:  Aravind Sundararajan

Violin: Ravi Srinivasan

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Ragasudha Hall, Luz Avenue, Mylapore, Chennai

Sabha:  Naada Inbam

 

List of songs:

1) viribONi (varNam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA (O)

2) sakala lOka nAyikE – Arabhi – Adi – UthukkADu venkaTa subbaiyer (O)

3) ninnE nammitinayyA – simhEndra madhyamam – misra cApu – mysore vAsudEvAcAr (ANS)

4) Ela teliyalErO – darbAr – misra cApu – tyAgarAjA (A)

5) EdayyA gati – calanATTai – Adi – kOTIshvara iyer

6) dakSiNAmUrttE – shankarAbharaNam – misra jampa – muthusvAmi dIkSitar (ANST)

7) oyyAra naDayuDan – dEsh – Adi – padmA vIrarAghavan (O)


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with Brinda Manickavasakan for MFAC

Played mrudangam for the vocal concert of Brinda Manickavasakan. The concert was organized by The Mylapore Fine Arts Club, Chennai. The song list was as follows:

 

Vocal:  Brinda Manickavasakan

Violin: Akkarai Sornalatha

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  MFAC Hall, Musiri Subramaniam Road, Mylapore, Chennai

Sabha:  The Mylapore Fine Arts Club (MFAC)

 

List of songs:

1) sendil vAzh murugayyA (varnam) – hamIrkalyANi – Adi – t.r. subramaNiam (O)

2) shyAma sundarAnga – dhanyAsi – rUpakam – tyAgarAja (AS)

3) cittam irangAdEnayyA – sahAnA – misra cApu – pApanAsam sivan (A)

4) ninnu nEra – dEvamanOhari – Adi – harikEsanallUr muthiAh bhAgavatar (O)

5) mInAkSI mEmudam dEhi – gamakakriyA – Adi – muthusvAmi dIkSitar (ANST)

6) pADum tiran ellAm – dEsh – Adi – ?? (O)

7) adala sEdanArADa (tiruppugazh) – rAgamAlikA – tisra Ekam + kanDa cApu – aruNagirinAthar


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)