Concert with R. Suryaprakash for Naada Inbam

Played mrudangam for the vocal concert of  Shri R. Suryaprakash. The concert was organized by Naada Inbam.

The song list was as follows:

Vocal:  Shri R. Suryaprakash

Violin: Shri S.P. Ananthapadamanabha

Mrudangam:  R. Ramkumar

Khanjira:  Shri Nerkunam Sankar


Venue:  Ragasudha Hall, Luz Avenue, Mylapore, Chennai (Naada Inbam)

List of songs:

1) aruLjyOti deivam (viruttam) – bahudAri

sadAnanda tANDavam – bahudAri – Adi – acutadAsar (S)

2) mummUrtulu – aTANA – Adi – tyAgarAja (A)

3) vishAlAkSIm – kAshIrAmakriyA – misra cApu – muthusvAmi dIkSitar (ANS)

4) kA guhA – kOsalam – Adi – kOTIshvara iyer (A)

5) sarasa sAma dAna – kApinArAyaNi – Adi – tyAgaraja (S)

6) kaligiyunTE – kIravANi – Adi – tyAgarAja (ANST)

7) parulanamATa – karnATaka kApi – Adi – dharmapuri subbarAyar

8 ) yOgIndrANAm (viruttam) – rAgamAlikA

aiyyE methakaDainam – punnAgavarALi – Adi – gOpAlakrishna bhArati

9) agalakillEn (viruttam) – rAgamAlikA

rAma mantrava – brindAvana sArangA – ADi – purandaradAsa

10) ni nAma rUpamulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Music Education Trust

 

Played mrudangam for the vocal concert of  Deekshita Venkataraman. The concert was organized by Music Education Trust and comprised of Madurai Sri G.S. Mani’s compositions.

The song list was as follows:

Vocal:   Deekshita Venkataraman

ViolinRoopa Rajagopal

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Sri Parvati, Eldams Road, Chennai

 

List of songs:

1) varaguNa gambhIra – kAnaDA – Adi – madurai g.s. maNi (OS)

2) mayilvAhananE – naTabhairavi – Adi – madurai g.s. maNi (AN)

3) AnandadEvi – amritavarshini – Adi – madurai g.s. maNi (OS)

4) tirumalai uDayAnai – gaurimanOhari – Adi – madurai g.s. maNi (O)

5) dinam hanumanai – bhImpLAs – Adi – madurai g.s. maNi

6) nI iruppadO – kharaharapriyA – Adi – madurai g.s. maNi (ANS)

7) kaDalOram – behAg – Adi – madurai g.s. maNi (O)

8 ) vANanai – kIravANi – misra cApu – madurai g.s. maNi (ANST)

9) dEvasEnApatiyai – kApi – Adi – madurai g.s. maNi

10) nALai varum enRu – candrakauns – Adi – madurai g.s. maNi

11) Ezhumayil – mAND – misra cApu – madurai g.s. maNi

12) vilayADa mayilum – bAgEshri – Adi – madurai g.s. maNi

13) cidambaranai – sindhubhairavi – Adi – madurai g.s. maNi

14) tOraNa pandalilE – brindAvanasArangA – Adi – madurai g.s. maNi


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)