Concert with Tadepalli Dr. Lokanatha Sarma

Played mrudangam for the vocal concert of  Tadepalli Dr. Lokanatha Sarma. The concert was organized by Rasayana & Shri V.V.Suresh

The song list was as follows:

Vocal:   Tadepalli Dr. Lokanatha Sarma

ViolinLalgudi Smt. Vijayalakshmi

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Gokhale Shastri Hall, Karpagambal Nagar, Mylapore, Chennai

 

List of songs:

1) lakSmI subramaNya – sunAdavinOdini – Adi – tADepaLLi lOkanAtha sarmA (O)

2) nAdalOluDai – kalyANavasantam – rUpakam – tyAgarAja

3) mAyAtIta svarUpiNi – mAyAmALavagauLa – rUpakam – tanjAvUr ponnaiyA piLLai (ANS)

4) sarasa sAma dAna – kApinArAyaNi – Adi – tyAgarAja

5) saraNanTimAtani – tODi – kanDa cApu – cinna tirumalAcAryA (ANST)

6) shlOkam – shubhapantuvarALi

nAnATi braTuku – shubhapantuvarALi – Adi – annamAcAryA

7) ammA yashOdA – misra mAND – Adi – ciTTUr subramaNya piLLai

8 ) shriyakAntAya (mangaLa shlOkam) – madhyamAvati


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

 

Video recording of the concert: http://mycarnatic.org/concerts/?title=7

 

Review of the concert: http://www.rasikas.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=15519

 

Concert for Shri Parthasarathy Swami Sabha

Played mrudangam for the vocal concert of V. Deekshita. The concert was organized by the Shri Parthasarathy Swami Sabha as a part of their music season concert series.

The song list was as follows:

Vocal:  V. Deekshita

ViolinT.S. Dinesh Kumar

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Vidya Bharati, Bheemasena Garden St., Opp. Sanskrit College, Mylapore, Chennai

List of songs:

1) inta mODi (varNam) – sArangA – Adi – tiruvaTriyUr tyAgayyar (O)

2) shrI mahAgaNapatE – AbhOgi – kanDa cApu – n.s. rAmacandran (OS)

3) sAramEgAni – pantuvarALi – Adi – tyAgarAja (ANS)

4) shrI mAtrubhUtam – kannaDa – misra cApu – muthusvAmi dIkSitar

5) paramapurusham – lalitapancamam – kanDa cApu – svAti tiruNAL

6) EnAti nOmu – bhairavi – Adi – tyAgarAja (ANST)

7) rAdhA samEta – mishra yaman – Adi – ??

8 ) taka dhIm ta dhIm (tillAnA) – dEsh – Adi – lAlguDi g. jayarAman (O)


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

 

The review of this concert that came in The Indian Express can be found here: http://epaper.newindpress.com/NE/NE/2011/01/06/Article//352/06_01_2011_352_019.jpg