Concert for Sri Kapali Fine Arts

VocalNiranjana Srinivasan

ViolinSudha R.S. Iyer

MrudangamR. Ramkumar

Venue: Sastri Hall, Luz Church Road, Luz, Mylapore

Sabha: Sri Kapali Fine Arts

List of songs:

1) dayAnidhE mAmava (varnam) – bEgada – Adi – syAma sAstri (O)

2) marukElarA – jayantashrI – Adi – thyAgarAja (OS)

3) shrI satyanArAyaNam upAsmahE – shivapantuvarALi (shubapantuvarALi) – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (A)

4) varugalAmO ayyA – mAnji – misra cApu – gOpAlakrishna bhArati

5) banTurIti – hamsanAdam – Adi – tyAgarAja (NS)

6) evari mAta – kAmbOji – Adi – thyAgarAja (ANST)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Carnatica

VocalShreya Adiraju

ViolinA. Anand

MrudangamR. Ramkumar

Venue: The Auditorium, MGR Janaki College, Durgabai Deshmukh Road, R.A. Puram, Chennai

Sabha:  Carnatica

List of songs:

1) valaci (varnam) – rAgamAlikA – Adi – kothavAsal venkaTrAma iyer (O)

2) shambO mahAdEva – pantuvarALi – rUpakam – thyAgarAja (S)

3) vAtApi gaNapatim – hamsadhwani – Adi – muthuswAmi dIkSitar (S)

4) rAmacandram bhAvayAmi – vasantA – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (AS)

5) dariNi telusukonTi – sudha sAvEri – Adi – thyAgarAja

6) marivErE – Anandabhairavi – misra chApu – syAma sAstri

7) vara rAga layajnulu – cencukAmbOji – Adi – thyAgarAja

8 ) sundari nI – kalyANi – Adi – thyAgarAja (ANS)

9) madhura madhura mInAkSi – bAgEshrI – rUpakam – dayAnanda saraswati


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Shri Parthasarathy Swami Sabha

Vocal: Rithvik Raja

Violin: Aditi Krishnaprakash

Mrudangam: R. Ramkumar

Venue: Vidya Bharati, Bhimasena Garden Street (Opp. Sanskrit College), Mylapore

Sabha: Shri Parthasarathy Swami Sabha

List of songs:

1) calamEla (varnam) – nATTakurinji – Adi – mUlaivITTu rangaswAmi naTTuvanAr (O)

2) dEva dEva – mAyAmALavagauLa – rUpakam – swAti tiruNAL (ONS)

3) I vasudhA – sahAnA – Adi – thyAgarAja (A)

4) sabhApathikku vEru deivam – AbhOgi – rUpakam – gOpAlakrishna bhArati (OS)

5) marivErE – shanmugapriyA – Adi – paTTaNam subramaNya iyer (O)

6) nAdOpAsanA – bEgaDa – Adi – thyAgarAja (ANST)

7) ni ri ni ri ga ma ga ri sa (tillAnA) – pUrvi – rUpakam – tirugOkaraNam vaidyanAtha iyer

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Naada Inbam

Vocal: Sharanya Krishnan

Violin: Karaikal Venkatasubramaniam

Mrudangam: R. Ramkumar

Venue: Raga Sudha Hall, Luz Avenue, Mylapore

Sabha: Naada Inbam

List of songs:

1)  viribONi (varnam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA (O)

2) vallabha nAyakasya – bEgaDa – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (OS)

3) narasimha mAmava – Arabhi – kanDa cApu – swAti tiruNAL (S)

4) rAmA nI vADu – kalyAni – rUpakam – thyAgarAja (AS)

5) shrI vaLLi dEvasEnApatE – naTabhairavi – Adi – pApanAsam sivan

6) tuLasi bilva – kEdAragOwLa – Adi – thyAgarAja (ANST)

7) thumak chalat rAmchandra – cencuruTTi – Adi (tisra gati) – tulsidAs

8 ) aruLAramudE saraNam saraNam – rAgamAlikA – Adi – rAmalinga aDigaL

9) nIlavaNNanai ninaindAl – shudha sArang – misra cApu – suguNA purushOthaman (O)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Shri Thyaga Brahma Gana Sabha

Vocal: Shruti Balaji

Violin: Rohini

Mrudangam: R. Ramkumar

Venue: P. Obul Reddy Hall, Vani Mahal, T. Nagar

Sabha: Shri Thyaga Brahma Gana Sabha

List of songs:

1)  celiyA pai daya (varnam) – kAmavardhini – kanDa aTa – tiruvatriyUr tyAgayyar (O)

2) kAyArOhanEsham – dEvagAndhAram – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (A)

3) EtAvunarA – kalyANi – Adi – thyAgarAja (ANST)

4) tum bin mOrE – varamu – Adi – mIrAbAi (O)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Vipanchee

VocalNiranjana Srinivasan

ViolinKovai Chandran

MrudangamR. Ramkumar

Venue: R.K. Swamy Auditorium, Sundareswarar Street, Mylapore

Sabha: Vipanchee

List of songs:

1) sAmi daya jUDa (varnam) – kEdAragauLa – Adi – tiruvatriyUr tyAgayyA (O)

2) gOpAlaka pAhimAm – bhUpALam – misra cApu – swAti tiruNAL (OS)

3) piravA varam tArum – latAngi – Adi – pApanAsam sivan (ANST)

4) pArthasArathi tiruvallikENiyil – sumanEsa ranjani – Adi – rukmiNi ramaNi (O)


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Brahma Gana Sabha

Vocal: Nandini Anand

Violin: Kovai Chandran

Mrudangam: R. Ramkumar

Venue: Sivagami Pethachi Auditorium, MCTM School, Luz Church Road, Alwarpet, Chennai

Sabha: Brahma Gana Sabha

List of songs:

1)  dayAnidhE mAmava (varnam) – bEgada – Adi – syAma sAstri 

2) sarasIruhAsana – nATTai – Adi – puLiyUr doraiswAmy iyer (OS)

3) vaLLi nAyakanE – shanmukhapriyA – Adi – muthiAh bhAgavathar (ANS)

4) mAmava sadA janani – kAnaDA – rUpakam – swAti tiruNAL

5) nannu pAlimpa – mOhanam – Adi – thyAgarAja (ANST)

6) nAdOpAsanA – bEgaDa – Adi – thyAgarAja (ANST)

7) satyavantarigidu kAlavalla – bhairavi – kanDa cApu – purandaradAsa

8 ) pUnguyil kUvum – kApi – Adi – kalki krishnamUrti

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)