Concert with Karthik Narayanan for Nungambakkam Cultural Academy

Played mrudangam for the vocal concert of Karthik Narayanan. The concert was organized by Nungambakkam Cultural Academy, Chennai. The song list was as follows:


VocalKarthik Narayanan

Violin: Ravi Srinivasan

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Ramarao Kala Mantap, Habibullah Road, T. Nagar, Chennai

Sabha:  Nungambakkam Cultural Academy

 

List of songs:

1) jaya jaya – nATTai – kanDa cApu – purandaradAsa (OS)

2) durmArga carAdamulanu – ranjani – rUpakam – tyAgarAja (A)

3) mahAlakSmI jaganmAtA – shankarAbharaNam – misra cApu – pApanAsam sivan (ANST)

4) karAravindEna padAravindam (shLokam) – rAgamAlikA

gOvardhana giridhAra – darbAri kAnaDA – Adi – nArAyaNa tIrtha

5) mAlAsai kObam (tiruppugazh) – mAND – Adi – aruNagirinAthar

 


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Mumbai G. Shilpa for Art Festival, Triplicane

Played mrudangam for the vocal concert of Mumbai G. Shilpa. The concert was organized by Art Festival Triplicane. The song list was as follows:

 

VocalMumbai G. Shilpa

Violin: C.N. Srinivasamurthy

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  NKT Muthu Hall, Triplicane, Chennai

Festival:  Art Festival, Triplicane

 

List of songs:

1) entO prEmatOnu (varNam) – bahudAri – Adi – lAlguDi g. jayarAman

2) gajavadanA karuNA – shrIranjani – Adi – pApanAsam sivan (S)

3) mrudu bhAshiNi – amrutavarshiNi – rUpakam – mangaLam gaNapati (AS)

4) parAmukham ElarA – suruTTi – Adi – tyAgarAja

5) shrI krishnam – tODi – Adi – muthusvAmi dIkSitar (ANST)

6) mAzE manOrath (abhang) – shubhapantuvarALi – catusra Eka – nAmdEv

7) shrInivAsa tiru – hamsAnandi – Adi – pApanAsam sivan

8 ) eruvAi karuvAi (tiruppugazh) – behAg – Adi – aruNagirinAthar

9) taka dhIm ta dhIm (tillAnA) – dEsh – Adi – lAlguDi jayarAman


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Rahul Narayan for Brahma Gana Sabha

Played mrudangam for the vocal concert of Rahul Narayan. The concert was organized by Brahma Gana Sabha, Chennai. The song list was as follows:

 

VocalRahul Narayan

Violin: Vittal Rangan

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Sivagami Pethachi Auditorium, MCTM School, Luz Church Road, Alwarpet, Chennai

Sabha:  Brahma Gana Sabha

 

List of songs:

1) ninnE bhajana – nATTai – Adi – tyAgarAja (OS)

2) mA ramaNan – hindOLam – rUpakam – pApanAsam sivan

3) taNigai vaLar – tODi – kanDa cApu – pApanAsam sivan (ANS)

4) dEvi brOva samayamidE – cintAmaNi – Adi – shyAma sAstri

5) svara rAga sudhA – shankarAbharaNam – Adi – tyAgarAja (ANST)

6) kanDEnA gOvindanA – candrakauns – Adi – purandaradAsa


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Deekshita Venkataraman for Sri Kapali Fine Arts

Played mrudangam for the vocal concert of Deekshita Venkataraman. The concert was organized by Sri Kapali Fine Arts, Chennai. The song list was as follows:

 

VocalDeekshita Venkataraman

Violin: Shradha Ravindran

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Sastri Hall, Luz Church Road, Mylapore, Chennai

Sabha:  Sri Kapali Fine Arts

 

List of songs:

 

1) viribONi (varNam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA

2) gaNanAdanE – sArangA – Adi – periasAmi thUran (OS)

3) nI pAdamE gati – naLinakAnti – rUpakam – g.n. bAlasubramaNiam (AS)

4) saundara rAjam – brindAvana sArangA – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar

5) pArvati ninnu nE – kalgaDa – Adi (tisra gati) – shyAma sAstri

6) ETi janma – varALi – misra cApu – tyAgarAja (ANST)

7) dinam hanumanai – bhImpLAs – Adi – madurai g.s. maNi

8 ) Ayiram Ayiram – cArukEsi – Adi – nIlA rAmamUrti

9) rAmanai bhajithAl – mAND – Adi – pApanAsam sivan

10) taka dhIm ta dhIm (tillAnA) – dEsh – Adi – lAlguDi jayarAman


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram, T=taniavartanam)

Concert with Karthik Narayanan for Sri Kapali Fine Arts

Played mrudangam for the vocal concert of Karthik Narayanan. The concert was organized by Sri Kapali Fine Arts, Chennai. The song list was as follows:

 

Vocal:  Karthik Narayanan

Violin: Chidambaram Badrinath

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Sastri Hall, Luz Church Road, Mylapore, Chennai

Sabha:  Sri Kapali Fine Arts

 

List of songs:

1) vallabha nAyakasya – bEgaDA – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (OS)

2) rArA mAyiNTi – asAvEri – Adi – tyAgarAja (O)

3) ninnu vinAga mari – pUrvikalyANi – misra cApu – shyAmA sAstri (A)

4) mAl marugA murugA – vanaspati – Adi – d. paTTammAL

5) O rangashAyi – kAmbOji – Adi – tyAgarAja (ANST)

6) tunbam nErgayil – dEsh  – Adi  – bhAratidAsan (O)


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with Aravind Sundararajan for Naada Inbam

Played mrudangam for the vocal concert of Aravind Sundararajan. The concert was organized by Naada Inbam, Chennai. The song list was as follows:

 

Vocal:  Aravind Sundararajan

Violin: Ravi Srinivasan

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Ragasudha Hall, Luz Avenue, Mylapore, Chennai

Sabha:  Naada Inbam

 

List of songs:

1) viribONi (varNam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA (O)

2) sakala lOka nAyikE – Arabhi – Adi – UthukkADu venkaTa subbaiyer (O)

3) ninnE nammitinayyA – simhEndra madhyamam – misra cApu – mysore vAsudEvAcAr (ANS)

4) Ela teliyalErO – darbAr – misra cApu – tyAgarAjA (A)

5) EdayyA gati – calanATTai – Adi – kOTIshvara iyer

6) dakSiNAmUrttE – shankarAbharaNam – misra jampa – muthusvAmi dIkSitar (ANST)

7) oyyAra naDayuDan – dEsh – Adi – padmA vIrarAghavan (O)


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with Brinda Manickavasakan for MFAC

Played mrudangam for the vocal concert of Brinda Manickavasakan. The concert was organized by The Mylapore Fine Arts Club, Chennai. The song list was as follows:

 

Vocal:  Brinda Manickavasakan

Violin: Akkarai Sornalatha

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  MFAC Hall, Musiri Subramaniam Road, Mylapore, Chennai

Sabha:  The Mylapore Fine Arts Club (MFAC)

 

List of songs:

1) sendil vAzh murugayyA (varnam) – hamIrkalyANi – Adi – t.r. subramaNiam (O)

2) shyAma sundarAnga – dhanyAsi – rUpakam – tyAgarAja (AS)

3) cittam irangAdEnayyA – sahAnA – misra cApu – pApanAsam sivan (A)

4) ninnu nEra – dEvamanOhari – Adi – harikEsanallUr muthiAh bhAgavatar (O)

5) mInAkSI mEmudam dEhi – gamakakriyA – Adi – muthusvAmi dIkSitar (ANST)

6) pADum tiran ellAm – dEsh – Adi – ?? (O)

7) adala sEdanArADa (tiruppugazh) – rAgamAlikA – tisra Ekam + kanDa cApu – aruNagirinAthar


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with S.R. Mytreyi for Kartik Fine Arts

Played mrudangam for the vocal concert of S.R. Mytreyi. The concert was organized by Kartik Fine Arts, Chennai. The song list was as follows:

 

VocalS.R. Mytreyi

Violin: Jayanthi Keshav

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Bharatiya Vidya Bhavan, East Mada St., Mylapore, Chennai

Sabha:  Kartik Fine Arts

 

List of songs:

1) mAl marugan (varnam) – hindOLam – Adi – tanjAvUr shankara iyer (O)

2) shrI vighnarAjam bhajE – gambhIranATTai – kanDa cApu – UthukkADu venkaTa subbaiyer (OS)

3) evaru manaku – dEvagAndhAri – Adi – tyAgarAjA

4) kAshI visAlAkSIm – gamakakriyA – rUpakam – muthusvAmi dIkSitar (ANS)

5) vara rAga laya – cencukAmbOji – Adi – tyAgarAja

6) jananI mAmava – bhairavi – misra cApu – svAti tiruNAL (ANST)

7) ARiru taDantOL vAzhga (viruttam) – rAgamAlikA

     pUnguyil kUvum – kApi – Adi – kalki krishnamUrti

8 ) iTu sAhasamulu – saindhavi – Adi – svAti tiruNAL

9) kaNNaniDam eDuttu – rAgamAlikA – Adi – ambujam krishnA

10) ta dirana tana dirana (tillana) – Anandabhairavi – kanDa cApu – tanjavUr shankara iyer

11) tuLLu mada vETkai (tiruppugazh) – hamsAnandi – Adi – aruNagirinAthar

12) karpagamE – madhyamAvati – Adi – pApanAsam sivan


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with Niranjana Srinivasan for Musicians Academy of Fine Arts

Played mrudangam for the vocal concert of  Smt. Niranjana Srinivasan. The concert was organized by Musicians Academy of Fine Arts, Chennai. The song list was as follows:

Vocal:  Smt. Niranjana Srinivasan

Violin: Shri K.J. Dileep

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Kesava Perumal Temple, Mylapore, Chennai

Sabha:  Musicians Academy of Fine Arts

List of songs:

1) innum en manam (varNam) – cArukEsi – Adi – lAlguDi g. jayarAman (O)

2) nI dayarAdA – vasantabhairavi – rUpakam – tyAgarAja

3) tuNai purindaruL – suddha hindOLam (varamu) – Adi – pApanAsam sivan (AS)

4) mangAmbudhi hanumantA – dharmavati – Adi – annamAcAryA (A)

5) thUmaNi mADathu – hamIrkalyANi – Adi – ANDAL (O)

6) Om namO nArAyaNA – karnaranjani – kanDa cApu – ambujam krishnA (O)

7) rAmA rAmA – vasantA – Adi (tisra gati) – purandaradAsa

8 ) nArAyaNa divya nAmam – mOhanam – Adi – pApanAsam sivan (ANST)

9) AlamAmarathin ilai mEl (viruttam) – dEsh

    varuvAi varuvAi – dEsh – Adi – subramaNya bhArati

10) sumandu mAmalar (viruttam) – rAgamAlikA – nammAzhvAr

      Ezhumalai mEvum – sumanEsa ranjani – Adi – sAttUr karpagam

11) tAm tAm tAm (tillAnA) – khamAs – Adi – paTTaNam subramaNya iyer

12) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with Vidya Subramanian for Narada Gana Sabha

Played mrudangam for the vocal concert of  Smt. Vidya Subramanian. The concert was organized by Narada Gana Sabha, Chennai. The song list was as follows:

 

Vocal:  Smt. Vidya Subramanian

Violin: Shri S.P. Ananthapadmanabha

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Narada Gana Sabha, TTK Road, Chennai

Sabha:  Narada Gana Sabha

 

List of songs:

1) taruNi ninnu (varNam) – kAmbOji – Adi – fiDDle ponnusvAmi piLLai (O)

2) shrI nArada nAda – kAnaDA – rUpakam – tyAgarAja (OS)

3) piravA varam tArum – latAngi – Adi – pApanAsam sivan (A)

4) rAmA kathA sudhA – madhyamAvati – Adi – tyAgarAja (ANST)

5) EdayyA gati – calanATTai – Adi – kOTIsvara iyer  

6) rAgam tAnam pallavi – kAmbOji – kaNDa tripuTa (2 kaLai) 

pallavi wordings: “ta ta dhi mi   ta dhi mi    dhi mi  enrADum, kanaka sabEshanE”

eDuppu: 2 akSarams before samam, arudi: 10 akSarams

7) Adau rAma tapOvanAdi gamanam (viruttam) – rAgamAlikA

  jAnakI ramaNa – kApi – Adi – vAnamAmalai jeeyar

8 ) tillAnA – cencuruTTi – Adi (tisra gati) – lAlguDi g. jayarAman (O)

9) mangaLam jaya mangaLam (mangaLam) – vasantA – Adi – ambi dIkSitar


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with Pallavi Prasanna Madyastha for BVB

Played mrudangam for the vocal concert of  Smt. Pallavi Prasanna Madyastha. The concert was organized by Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, Chennai. The song list was as follows:

 

Vocal:  Smt. Pallavi Prasanna Madyastha

Violin: Shri Kovai Chandran

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Bharatiya Vidya Bhavan, Mylapore, Chennai

Sabha: Bharatiya Vidya Bhavan

 

List of songs:

1) inta mODi (varNam) – sArangA – Adi – tiruvaTriyUr tyAgayyar (O)

2) rAga sudhA rasa – AndOlikA – Adi – tyAgarAja (S)

3) nI pAdamE gati – naLinakAnti – rUpakam – g.n. bAlasubramaNiam (A)

4) svAgatam krishnA – mOhanam – Adi (tisra gati) – UthukADu venkaTa subbaiyer (O)

5) pArvati nAyakanE – shanmukhapriyA – Adi – pApanAsam sivan (ANST)

6) kurai onrum illai – rAgamAlikA – Adi – c.rAjagOpAlachAri

7) tillAnA – dhanashrI – Adi – svAti tiruNAL (O)


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

An Android app for Music Season 2011

Shri Yessel Narasimhan and Shri Girish Hariharasubramani have developed an Android app for Music Season 2011. Please find below details on the same, in their own words, and the link for download:

 

Download link:  https://market.android.com/details?id=com.ctsit.phototrack&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5jdHNpdC5waG90b3RyYWNrIl0

Description:

For the first time in the history of the Chennai Music Season, Clairvoyant is pleased to present “Music Season 2011″ that will be your complete guide to the calendar of events of the music season on your Android phone.

Concerts will be searchable by Artist, Sabhas and Dates. You can also share your experiences with your friends by associating images, audio and comments live as you watch a concert. For instance, if you are experiencing a great raga alapana of an artist, you can record the alapana, take a picture, add comments and share it with your friends immediately.

Here is a description of the features:

1. The “Concerts” option allows users to browse all the concerts across the different Sabhas. Use the “Filter” feature to view concerts by Artist, Date, and Sabha.

2. The “Create” option lets you create a PhotoTrack – Record a 30-sec audio track, link this track to an image of the artist, add comments to the track and instantly share it online.

3. The “Home” option is a set of all PhotoTracks, that have been created by you.

4. The “Feed” option is a collection of the most popular PhotoTracks & the most recent PhotoTracks from other users in the community

5. The “Avatar” option lets you pick an avatar using which you can communicate with the community

 

Concert with Vikram Raghavan for Sri Vanamamalai Mutt

Played mrudangam for the vocal concert of  Vikram Raghavan. The concert was organized by Sri Vanamamalai Mutt, Triplicane, Chennai. The song list was as follows:

 

VocalVikram Raghavan

Violin: Tirumarugal Dinesh Kumar

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Sri Vanamamalai Mutt, Triplicane, Chennai

 

List of songs:

1) dEva dEva – mAyAmALavagauLa – rUpakam – svAti tiruNAL (ONS)

2) inta saukhya – kApi – Adi – tyAgarAja

3) mA jAnakI – kAmbOji – Adi – tyAgarAja (ANST)

4) mAdhava mAmava – nIlAmbari – Adi – nArAyaNa tIrtha

5) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurAshTram – Adi – tyAgarAja


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with Rahul Narayan for Meenakshi Sundararajan Fine Arts Academy

Played mrudangam for the vocal concert of  Rahul Narayan. The concert was organized by Meenakshi Sundararajan Fine Arts Academy as a part of their December music season series. The song list was as follows:

 

VocalRahul Narayan

Violin: Tirumarugal Dinesh Kumar

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  K.R.S. Auditorium, Meenakshi College for Women, Kodambakkam, Chennai

 

List of songs:

1) sarasamu (varNam) – shanmukhapriyA – tisra dhruvam – muDikoNDAn venkaTrAma iyer (O)

2) svAminAtha – nATTai – Adi – muthusvAmi dIkSitar (OS)

3) ninnaruL iyambalAgumA – pantuvarALi – rUpakam – pApanAsam sivan (ANS)

4) ADamODi galadE – cArukEsi – Adi – tyAgarAja (O)

5) vara nArada – vijayashrI – Adi – tyAgarAja

6) satatam tAvaka – kharaharapriyA – Adi – svAti tiruNAL (ANST)

7) tunbam nErgayil – dEsh  – Adi  – bhAratidAsan

8 ) ArA amudE arasE – rAgamAlikA – Adi – tAyumAnavar

       

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert with Jayalakshmi Sekhar for Music Education Trust

Played mrudangam for the veena concert of  Smt. Jayalakshmi Sekhar. The concert was organized by Music Education Trust as a part of their December music season series. The song list was as follows:

Veena:  Smt. Jayalakshmi Sekhar

Mrudangam:  R. Ramkumar


Venue:  Sastri Hall, Luz Church Road, Mylapore, Chennai

List of songs:

1) tirumAl marugA (varNam) – AndOlikA – Adi – lAlgudi g. jayarAman (O)

2) vandE nishamaham – hamsadhvani – Adi – mysore vAsudEvAchAr (S)

3) shrI nAthAdi – mAyAmALavagauLa – Adi – muthusvAmi dIkSitar (OS)

4) abhimAna – bEgaDA – Adi – paTTaNam subramaNya iyer (AS) 

5) rAvE himagiri kumAri – tODi – Adi – shyAmA sAstri

6) mAmava raghurAmA – sArangA – rUpakam – tyAgarAjA

7) marivErE – Anandabhairavi  - misra cApu – shyAmA sastri (AS)

8 ) rAma bANa – sAvEri – Adi – tyAgarAja (AtNST) 

9) EmandunammA (padam) – kEdAragauLA – misra cApu – kSEtragna

10) tillAnA – hamsAnandi – Adi – lAlguDi g. jayarAman (O)

11) tuLLu mada vETkai (tiruppugazh) – hamsAnandi – Adi – aruNagirinAthar

12) nI nAma rUpa mulaku (mangaLam) – saurashTram – Adi – tyAgarAja 

       

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, t=tAnam, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)