Concert for Sri Kapali Fine Arts

VocalNiranjana Srinivasan

ViolinSudha R.S. Iyer

MrudangamR. Ramkumar

Venue: Sastri Hall, Luz Church Road, Luz, Mylapore

Sabha: Sri Kapali Fine Arts

List of songs:

1) dayAnidhE mAmava (varnam) – bEgada – Adi – syAma sAstri (O)

2) marukElarA – jayantashrI – Adi – thyAgarAja (OS)

3) shrI satyanArAyaNam upAsmahE – shivapantuvarALi (shubapantuvarALi) – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (A)

4) varugalAmO ayyA – mAnji – misra cApu – gOpAlakrishna bhArati

5) banTurIti – hamsanAdam – Adi – tyAgarAja (NS)

6) evari mAta – kAmbOji – Adi – thyAgarAja (ANST)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Carnatica

VocalShreya Adiraju

ViolinA. Anand

MrudangamR. Ramkumar

Venue: The Auditorium, MGR Janaki College, Durgabai Deshmukh Road, R.A. Puram, Chennai

Sabha:  Carnatica

List of songs:

1) valaci (varnam) – rAgamAlikA – Adi – kothavAsal venkaTrAma iyer (O)

2) shambO mahAdEva – pantuvarALi – rUpakam – thyAgarAja (S)

3) vAtApi gaNapatim – hamsadhwani – Adi – muthuswAmi dIkSitar (S)

4) rAmacandram bhAvayAmi – vasantA – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (AS)

5) dariNi telusukonTi – sudha sAvEri – Adi – thyAgarAja

6) marivErE – Anandabhairavi – misra chApu – syAma sAstri

7) vara rAga layajnulu – cencukAmbOji – Adi – thyAgarAja

8 ) sundari nI – kalyANi – Adi – thyAgarAja (ANS)

9) madhura madhura mInAkSi – bAgEshrI – rUpakam – dayAnanda saraswati


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Shri Parthasarathy Swami Sabha

Vocal: Rithvik Raja

Violin: Aditi Krishnaprakash

Mrudangam: R. Ramkumar

Venue: Vidya Bharati, Bhimasena Garden Street (Opp. Sanskrit College), Mylapore

Sabha: Shri Parthasarathy Swami Sabha

List of songs:

1) calamEla (varnam) – nATTakurinji – Adi – mUlaivITTu rangaswAmi naTTuvanAr (O)

2) dEva dEva – mAyAmALavagauLa – rUpakam – swAti tiruNAL (ONS)

3) I vasudhA – sahAnA – Adi – thyAgarAja (A)

4) sabhApathikku vEru deivam – AbhOgi – rUpakam – gOpAlakrishna bhArati (OS)

5) marivErE – shanmugapriyA – Adi – paTTaNam subramaNya iyer (O)

6) nAdOpAsanA – bEgaDa – Adi – thyAgarAja (ANST)

7) ni ri ni ri ga ma ga ri sa (tillAnA) – pUrvi – rUpakam – tirugOkaraNam vaidyanAtha iyer

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Naada Inbam

Vocal: Sharanya Krishnan

Violin: Karaikal Venkatasubramaniam

Mrudangam: R. Ramkumar

Venue: Raga Sudha Hall, Luz Avenue, Mylapore

Sabha: Naada Inbam

List of songs:

1)  viribONi (varnam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA (O)

2) vallabha nAyakasya – bEgaDa – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (OS)

3) narasimha mAmava – Arabhi – kanDa cApu – swAti tiruNAL (S)

4) rAmA nI vADu – kalyAni – rUpakam – thyAgarAja (AS)

5) shrI vaLLi dEvasEnApatE – naTabhairavi – Adi – pApanAsam sivan

6) tuLasi bilva – kEdAragOwLa – Adi – thyAgarAja (ANST)

7) thumak chalat rAmchandra – cencuruTTi – Adi (tisra gati) – tulsidAs

8 ) aruLAramudE saraNam saraNam – rAgamAlikA – Adi – rAmalinga aDigaL

9) nIlavaNNanai ninaindAl – shudha sArang – misra cApu – suguNA purushOthaman (O)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Shri Thyaga Brahma Gana Sabha

Vocal: Shruti Balaji

Violin: Rohini

Mrudangam: R. Ramkumar

Venue: P. Obul Reddy Hall, Vani Mahal, T. Nagar

Sabha: Shri Thyaga Brahma Gana Sabha

List of songs:

1)  celiyA pai daya (varnam) – kAmavardhini – kanDa aTa – tiruvatriyUr tyAgayyar (O)

2) kAyArOhanEsham – dEvagAndhAram – rUpakam – muthuswAmi dIkSitar (A)

3) EtAvunarA – kalyANi – Adi – thyAgarAja (ANST)

4) tum bin mOrE – varamu – Adi – mIrAbAi (O)

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Vipanchee

VocalNiranjana Srinivasan

ViolinKovai Chandran

MrudangamR. Ramkumar

Venue: R.K. Swamy Auditorium, Sundareswarar Street, Mylapore

Sabha: Vipanchee

List of songs:

1) sAmi daya jUDa (varnam) – kEdAragauLa – Adi – tiruvatriyUr tyAgayyA (O)

2) gOpAlaka pAhimAm – bhUpALam – misra cApu – swAti tiruNAL (OS)

3) piravA varam tArum – latAngi – Adi – pApanAsam sivan (ANST)

4) pArthasArathi tiruvallikENiyil – sumanEsa ranjani – Adi – rukmiNi ramaNi (O)


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Brahma Gana Sabha

Vocal: Nandini Anand

Violin: Kovai Chandran

Mrudangam: R. Ramkumar

Venue: Sivagami Pethachi Auditorium, MCTM School, Luz Church Road, Alwarpet, Chennai

Sabha: Brahma Gana Sabha

List of songs:

1)  dayAnidhE mAmava (varnam) – bEgada – Adi – syAma sAstri 

2) sarasIruhAsana – nATTai – Adi – puLiyUr doraiswAmy iyer (OS)

3) vaLLi nAyakanE – shanmukhapriyA – Adi – muthiAh bhAgavathar (ANS)

4) mAmava sadA janani – kAnaDA – rUpakam – swAti tiruNAL

5) nannu pAlimpa – mOhanam – Adi – thyAgarAja (ANST)

6) nAdOpAsanA – bEgaDa – Adi – thyAgarAja (ANST)

7) satyavantarigidu kAlavalla – bhairavi – kanDa cApu – purandaradAsa

8 ) pUnguyil kUvum – kApi – Adi – kalki krishnamUrti

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Mylapore Fine Arts

Vocal: S.R. Mytreyi

Violin: Srividhya R.S. Iyer

Mrudangam: R. Ramkumar

Venue: MFAC Hall, Mylapore Fine Arts Club, Musiri Subramaniam Road, Mylapore

Sabha: Mylapore Fine Arts Club (MFAC)

List of songs:

1) ninnu kOri  (varnam) – mOhanam – Adi – rAmanAthapuram srInivAsa iyengAr (O)

2) aruL puri aingaranE – saraswati – Adi – pApanAsam sivan (OS)

3) marivErE – Anandabhairavi – misra chApu – syAma sAstri

4) vEnkaTaramaNA – latAngi – rUpakam – pApanAsam sivan (AS)

5) vara rAga layajnulu – cencukAmbOji – Adi – thyAgarAja

6) entarANi – harikAmbOji – Adi – thyAgarAja (ANST)

7) namOstu rAmaya (viruttam) – jOg – vAlmiki

bhajO rE bhaiyyA – jOg- Adi – kabIr

8 ) celinEnEtlu sahintunE (jAvaLi) – paras – Adi – paTTAbhirAmayyA


(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)

Concert for Kartik Fine Arts

Played my first concert of this year’s December music season for Kartik Fine Arts today at Narada Gana Sabha Mini Hall.  Listing the artist details and songs rendered below:

Vocal: R. Shridhar

Violin: M.S.G. Suresh Kumar

Mrudangam: R. Ramkumar

Venue: Narada Gana Sabha Mini Hall

Sabha: Kartik Fine Arts

List of songs:

1) viribONi (varnam) – bhairavi – kanDa aTa – pachimiriyam adiyappA (O)

2) tatvamariya taramA – rItigowLa – Adi – pApanAsam sivan (O)

3) vADErA deivamu – pantuvarALi – Adi – thyAgarAja (ANS)

4) anupama guNAmbudhi – aTANA – kanDa cApu – thyAgarAja

5) shrI rAjagOpAla – sAvEri – Adi – muthuswAmi dIkSitar (ANST)

6) harihara sutanE – AbhOgi – Adi – periasAmi thUran

7) karpagamE – madyamAvati – Adi – pApanAsam sivan

(Key: O=raga outline, A=raga alapana, N=neraval, S=kalpana swaram T=taniavartanam)